W każdej chwili zastrzegamy sobie prawo do:

Wszelkie zmiany, które wprowadzimy w Regulaminie, zaczną obowiązywać natychmiast po opublikowaniu zmodyfikowanych Warunków na CryptoGator.co.

Wszystkie informacje i inne treści wyświetlane, przesyłane lub wykorzystywane w związku z Witrynami Crypto Gator, w tym na przykład reklamy, katalogi, przewodniki, artykuły, opinie, recenzje, teksty, zdjęcia, obrazy, ilustracje, klipy audio, wideo, html, kod źródłowy i obiektowy, oprogramowanie, dane, wybór i układ wyżej wymienionych oraz „wygląd i zachowanie” Witryn Crypto Gator (łącznie „Treść”) są chronione na mocy odpowiednich praw autorskich i innych praw własności ( w tym między innymi prawa własności intelektualnej) i stanowią własność intelektualną firmy Crypto Gator i jej spółek zależnych, licencjodawców i dostawców. Crypto Gator aktywnie chroni swoje prawa do Treści w najszerszym zakresie prawa.

Możesz korzystać z Treści online i wyłącznie do osobistego, niekomercyjnego użytku, a także możesz pobrać lub wydrukować pojedynczą kopię dowolnej części Treści do osobistego, niekomercyjnego użytku, pod warunkiem, że nie usuniesz żadnego znaku towarowego, praw autorskich lub inne uwagi zawarte w takich Treściach. Nie możesz na przykład ponownie publikować Treści w jakiejkolwiek witrynie internetowej, intranetowej lub ekstranetowej ani włączać Treści do jakiejkolwiek bazy danych, kompilować, archiwizować lub buforować Treści w formie elektronicznej na swoim komputerze lub urządzeniu mobilnym, chyba że wyraźnie zezwala na to Crypto Gator. Użytkownik nie może rozpowszechniać żadnej Treści innym osobom, za opłatą lub w inny sposób, ani nie może modyfikować, kopiować, oprawiać w ramki, reprodukować, sprzedawać, publikować, transmitować, wyświetlać ani w inny sposób wykorzystywać żadnej części Treści, z wyjątkiem przypadków, gdy dozwolone w Regulaminie lub po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Crypto Gator.

Treść obejmuje logotypy, znaki towarowe i znaki usługowe (łącznie „Znaki”) będące własnością eBargains Today Online Store Ltd. oraz Znaki będące własnością innych dostawców informacji i stron trzecich. Na przykład „Crypto Gator” jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy eBargains Today Online Store Ltd. Żadne znaki nie mogą być używane w jakikolwiek sposób, chyba że zostały wcześniej zatwierdzone na piśmie przez eBargains Today Online Store Ltd.

Prośby o wykorzystanie Treści w jakimkolwiek celu innym niż dozwolony w Regulaminie należy kierować na adres support@cryptogator.co.

Crypto Gator szanuje własność intelektualną innych. Jeśli uważasz, że Twoja praca została skopiowana w sposób stanowiący naruszenie praw autorskich lub wiesz o jakichkolwiek naruszających prawa materiałach umieszczonych przez jakąkolwiek osobę trzecią w Witrynie, skontaktuj się z naszym wyznaczonym agentem ds. Praw autorskich, na piśmie, za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem support@cryptogator.co

Do wiadomości: Agent ds. Praw autorskich i podaj następujące informacje zgodnie z ustawą o ograniczeniu odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich w Internecie ustawy Digital Millennium Copyright Act, 17 USC sekcja 512 (c) (3):

Informacje, produkty i usługi w Witrynach Crypto Gator są dostarczane wyłącznie na zasadzie „tak jak jest”, „gdzie jest” i „tam, gdzie są dostępne”. Crypto Gator nie udziela żadnych gwarancji (wyraźnych ani dorozumianych) w odniesieniu do informacji podanych na jakimkolwiek Crypto Gator G witryna i / lub korzystanie z któregokolwiek z plików Crypto Gator G Witryny ogólnie lub w jakimkolwiek konkretnym celu. Crypto Gator G wyraźnie zrzeka się wszelkich dorozumianych gwarancji, w tym między innymi gwarancji tytułu, nienaruszania praw, wartości handlowej lub przydatności do określonego celu. Crypto Gator G nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, które mogą wyniknąć z przechwycenia przez osoby trzecie jakichkolwiek informacji udostępnionych Ci za pośrednictwem Crypto Gator G Witryny lub dowolne z nich. Chociaż informacje dostarczone na tej stronie zostały uzyskane lub opracowane ze źródeł, które uważamy za wiarygodne, Crypto Gator G nie może i nie gwarantuje dokładności, aktualności, aktualności ani kompletności jakichkolwiek informacji lub danych udostępnionych użytkownikowi w jakimkolwiek konkretnym celu. Ani Crypto Gator G, ani żaden z jej podmiotów stowarzyszonych, dyrektorów, kierowników lub pracowników, ani też zewnętrzni dostawcy treści, oprogramowania i / lub technologii (łącznie „Crypto Gator G stron ”), będzie ponosić odpowiedzialność lub będzie ponosić jakąkolwiek odpowiedzialność za jakiekolwiek straty lub szkody, które poniesiesz w przypadku awarii lub przerwania Crypto Gator G witryny, lub wynikają z działania lub zaniechania jakiejkolwiek innej strony zaangażowanej w tworzenie jakichkolwiek Crypto Gator G Witryna, zawarte w niej dane lub oferowane przez nią produkty lub usługi, lub z jakiejkolwiek innej przyczyny związanej z dostępem, niemożnością uzyskania dostępu lub korzystania z jakichkolwiek Crypto Gator G miejscu lub zawartymi w nim materiałami, niezależnie od tego, czy okoliczności powodujące taką przyczynę mogły być pod kontrolą Crypto Gator G lub jakiegokolwiek dostawcy dostarczającego oprogramowanie lub usługi.

W żadnym wypadku nie będzie Crypto Gator G Lub dowolnego z Crypto Gator G strony ponoszą wobec Ciebie odpowiedzialność umowną lub deliktową za wszelkie szkody bezpośrednie, szczególne, pośrednie, wynikowe lub przypadkowe lub jakiekolwiek inne szkody dowolnego rodzaju, nawet jeśli Crypto Gator G lub jakakolwiek inna taka strona została poinformowana o takiej możliwości. To ograniczenie odpowiedzialności obejmuje między innymi przenoszenie wszelkich wirusów, które mogą zainfekować sprzęt użytkownika, awarie sprzętu mechanicznego lub elektronicznego lub linii komunikacyjnych, telefon lub inne problemy z połączeniami (np. Nie można uzyskać dostępu do dostawcy usług internetowych) , nieuprawniony dostęp, kradzież, błędy operatora, strajki lub inne problemy pracownicze lub jakakolwiek siła wyższa. Crypto Gator G nie może i nie gwarantuje ciągłego, nieprzerwanego lub bezpiecznego dostępu do któregokolwiek z Crypto Gator G Witryny.

Wszystkie opinie autorów są ich własnymi i w żaden sposób nie stanowią porady finansowej. Żadne informacje publikowane przez Crypto Gator nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych, ani żadne dane ani Treści publikowane przez Crypto Gator nie powinny być oparte na jakichkolwiek działaniach inwestycyjnych.

Crypto Gator zdecydowanie zaleca przeprowadzenie własnych niezależnych badań i / lub rozmowę z wykwalifikowanym specjalistą inwestycyjnym przed podjęciem jakichkolwiek decyzji finansowych.

Niektóre łącza, w tym łącza hipertekstowe, w naszej witrynie prowadzą do zewnętrznych witryn internetowych. Są one dostarczane dla Twojej wygody, a zamieszczenie jakiegokolwiek łącza nie oznacza poparcia lub zatwierdzenia przez Crypto Gator strony, do której prowadzi łącze, ani jej operatora, ani jej treści. Każda z tych witryn ma własne „Warunki korzystania z usługi”. Nie odpowiadamy za zawartość żadnej strony internetowej poza Witrynami Crypto Gator. Nie monitorujemy ani nie przyjmujemy żadnego obowiązku monitorowania treści takich witryn internetowych osób trzecich.

Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są umieszczane na komputerze przez odwiedzane witryny. Są one szeroko stosowane, aby strony internetowe działały lub działały wydajniej, a także aby dostarczały informacji właścicielom witryny.
Te pliki cookie służą do zbierania informacji o tym, jak odwiedzający korzystają z naszej witryny. Używamy tych informacji do tworzenia raportów i pomagania nam ulepszać witrynę. Pliki cookie zbierają informacje w formie anonimowej, w tym liczbę odwiedzających witrynę, skąd odwiedzający przeszli na witrynę i odwiedzone strony.

Korzystając z naszej strony internetowej, zgadzasz się, że możemy umieszczać tego typu pliki cookie na Twoim urządzeniu.

Warunki i umowa zawarta w niniejszym dokumencie („Umowa”) podlegają prawu prowincji Kolumbia Brytyjska w Kanadzie, są interpretowane i egzekwowane zgodnie z tym prawem, bez względu na przepisy kolizyjne. O ile nie uzgodniono inaczej na piśmie przez Ciebie i nas, wszelkie spory wynikające z Umowy lub z nią związane, lub z jej naruszeniem, zostaną ostatecznie rozstrzygnięte w drodze arbitrażu prowadzonego przez Kanadyjskie Stowarzyszenie Arbitrażowe zgodnie z jego Regulaminem arbitrażu handlowego lub zgodnie z wymaganiami organu arbitrażowego. zgodnie z prawem, regułą lub rozporządzeniem, a wyrok wydany przez arbitra może zostać wniesiony do dowolnego sądu właściwego. Arbitraż będzie prowadzony w języku angielskim przed jednym arbitrem w mieście Vancouver w Kolumbii Brytyjskiej w Kanadzie. Taki arbitraż musi zostać wszczęty w ciągu jednego (1) roku od powstania roszczenia lub podstawy powództwa. Jeśli z jakiegokolwiek powodu jakiekolwiek postanowienie niniejszej Umowy lub jego część okażą się niewykonalne, postanowienie to będzie egzekwowane w maksymalnym dopuszczalnym zakresie, tak aby osiągnąć cel niniejszej Umowy, a pozostała część niniejszej Umowy pozostanie w pełnej mocy. i efekt. Niniejsza Umowa stanowi całość porozumienia między nami a Tobą w odniesieniu do Witryn Crypto Gator i zastępuje wszelką wcześniejszą lub równoczesną komunikację, umowy i porozumienia między nami a Tobą w odniesieniu do przedmiotu niniejszej Umowy. Wersja drukowana niniejszej Umowy jest dopuszczalna w postępowaniu sądowym lub administracyjnym.

support@cryptogator.co

Wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane w niniejszym dokumencie, są zastrzeżone.
© 2020 eBargains Today Sklep internetowy LTD.

Zaktualizowano 1 października 2020 r